Avís Legal Verdisseny Manipulats SL

1r IDENTIFICACIÓ DEL PROPIETARI DE LA WEB.

Donant compliment amb el que es preveu en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i en la Directiva 2000/31/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny, Relativa a Determinats Aspectes dels Serveis de la Societat de la Informació, el propietari de la Web, Verdisseny Manipulats S.L., informa que aquesta és la pàgina Web corporativa de VERDISSENY MANIPULATS, les dades identificatives de la qual de les empreses que ho componen són:

• VERDISSENY MANIPULATS S.L. amb CIF: B62904883 Domicili C/ Finisterre, 19, Terrasa, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona prenc 34846, foli 41, fulla B-251.903 Inscripció 1a

2° ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents clàusules de condicions generals regulen l’accés i ús als continguts i serveis inclosos o accessibles a través del lloc web desenvolupat per l’empresa VERDISSENY MANIPULATS, S.L del, localitzat en l’adreça http://www.verdisseny.cat/

3r USUARIS

L’ús del lloc web, i els serveis que ofereix, atribueix la condició d’USUARI i suposa l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les condicions de les presents condicions generals, així com aquelles altres particulars que, en el seu cas, regeixin la utilització del Lloc web o dels serveis vinculats a aquest.
En el cas que l’USUARI no accepti totalment o parcialment les condicions generals i/o les particulars, i/o no estigués d’acord amb aquestes, haurà d’abstenir-se d’accedir al lloc web i usar els seus continguts o serveis.

Actualment, l’accés a la nostra pàgina Web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem que llegeixi detingudament. L’USUARI en el moment que utilitza el lloc web, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús d’aquest.

4t ÚS DEL PORTAL

La web de VERDISSENY MANIPULATS, S.L. proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a VERDISSENY MANIPULATS S.L, així com de les empreses pertanyents al grup o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés.
L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del PORTAL. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, si escau a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya sobre la qual serà responsable, conseqüentment a això l’USUARI ha de fer un ús diligent i confidencial d’aquesta.
Amb l’accés i ús del lloc web i els seus serveis, l’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que VERDISSENY MANIPULATS. S.L. ofereix a través del seu web, i amb caràcter explicito, però no limitatiu, s’obliga a:
• No fer un ús dels mateixos que comporti incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
• No difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
• No intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
• No usar els continguts i en particular la informació obtinguda a través de la Web per a remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda o amb qualsevol altra fi comercial, o per a recollir o emmagatzemar dades personals.
• Abstenir-se de suprimir els signes identificatius dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre) de VERDISSENY MANIPULATS S.L, o dels tercers, que figurin en la Web i en els diversos serveis oferts a través d’ell.
• Així mateix, l’usuari haurà d’abstenir-se d’eludir o manipular qualssevol dispositius tècnics establerts per VERDISSENY MANIPULATS, S.L o per tercers, ja sigui en la Web, en els serveis que s’ofereixen o en qualsevol dels materials, elements o informació obtinguts a través d’aquest, per a la protecció dels seus drets.
• No usar ni aplicar recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals els usuaris puguin beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de l’explotació no autoritzada dels continguts i/o serveis de la web.
• No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc web o a través de qualsevol dels serveis vinculats al mateix cap programa d’ordinador, dada, virus, codi i en general, abstenir-se de dur a terme actuacions que, de qualsevol forma, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web, els equips, sistemes, xarxes, programes, dades o informacions de VERDISSENY MANIPULTAS,S.L. dels seus proveïdors, de qualsevol usuari o, en general, de qualsevol tercer, o impedir la normal utilització o gaudi del lloc web o dels serveis a ell vinculats.
• En el cas d’incomplir les anteriors Obligacions, l’USUARI haurà de respondre dels danys i perjudicis que poguessin sofrir VERDISSENY MANIPULATS S.L., els seus treballadors, proveïdors, clients, altres usuaris i tercers en general, a conseqüència de l’incompliment de les presents condicions generals o de les particulars que fossin aplicable als serveis vinculats al lloc web, obligant-se a mantenir indemne a VERDISSENY MANIPULATS, S.L, treballadors, clients i proveïdors enfront de qualsevol reclamació, demanda o sanció que pogués ser formulada o imposada com a conseqüència directa o indirecta de l’esmentat incompliment.
En tot cas, VERDISSENY MANIPULATS S.L. es reserva el dret d’eliminar comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació i/o puguin menyscabar la imatge de VERDISSENY MANIPULATSS.L, els seus treballadors, proveïdors, clients, altres usuaris i tercers en general.
En qualsevol cas, VERDISSENY MANIPULATS, S.L, no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, missatges, o altres eines de participació, en el seu cas.

5è POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En VERDISSENY MANIPULTAS S.L., treballem per a garantir la privacitat en el tractament de les teves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per a informar clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra Organització:

Responsable del tractament
L’interessat que faciliti a VERDISSENY MANIPULATS S.L. dades de caràcter personal a través d’aquesta plataforma en línia o per altres vies (per exemple, xarxes socials) queda informat que el tractament de les seves dades és realitzat per:

Verdisseny Manipulats S.L. amb CIF B62904883 i domicili social en carrer Finisterre nº19 de Terrasa (08227) – Barcelona Telèfon: 937 830 398

Correu electrònic: grupo.osga@osga.es
De la mateixa forma actuen com a encarregats del tractament i corresponsables del mateix les restants empreses que componen VERDISSENY MANIPULATS (per a més detall sol·liciti la Política de Protecció de Dades de VERDISSENY MANIPULATS)
Així mateix, t’informem que comptem amb un Delegat de Protecció de Dades (DPD) que vela pel compliment de la normativa de protecció de dades en Verdisseny Manipulats. Les dades de contacte del nostre DPD són:
Sonia Serrano Gomez. C/Cordonera núm. 2
26006 Logronyo (La Rioja)
Telèfon: 941 43 36 99
Correu electrònic: delegado.lopd@osga.es
Finalitats del tractament de dades
En VERDISSENY MANIPULATSS, S.L. el tractament de dades cedides a través de la pàgina web corporativa, es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens els hagis facilitat:

 1. Contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i gestionar la publicació de consultes i comentaris i fer un seguiment posterior.
 2. Gestió de la relació amb els clients.
 3. Gestionar els currículums enviats per candidats a llocs laborals en Verdisseny Manipulats, S.L.
 4. Gestionar, en el seu cas, la seva comanda i dur a terme la prestació contractada pel client, la seva facturació i cobrament.
 5. Gestionar i controlar la cartera de clients.
 6. Gestió de la relació amb els potencials clients
 7. Gestionar, si escau, el procés de registre de l’USUARI en la Plataforma En línia.
 8. Realitzar, en el seu cas, el perfil d’USUARI per a oferir-li continguts, productes i serveis d’una manera personalitzada.
 9. Gestionar i respondre consultes i denúncies presentades en el “canal ètic”
  Durada el tractament de dades
  • Les dades per a la gestió de la relació candidats a llocs de treball seran conservats fins que el candidat exerceixi el seu dret a supressió.
  • Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per a donar resposta a aquests, amb un termini màxim d’un any.
  • Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials i elaboració de perfils comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, en el seu cas, ens manifestis la teva voluntat de suprimir-los.
  • Les dades per a la gestió i resposta de consultes i denúncies presentades en el “Canal Ètic” es conservaran en tant l’interessat no sol·liciti la seva supressió, a efectes estadístics amb la finalitat de provar el compliment del Sistema de Gestió de Compliance penal davant autoritats judicials.
  Legitimació per al tractament de dades
  • La base legal per al tractament de les teves dades de les finalitats 1 a 8 és l’execució de la prestació del servei corresponent i la d’informar possibles candidats de possibles vacants que es produeixin en Verdisseny Manipulats, S.L
  • L’oferta prospectiva de productes i serveis a clients té com a base la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent a poder oferir als nostres clients la contractació d’altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb finalitats de màrqueting directe.
  No obstant això, et recordem que tens dret a oposar-te a aquest tractament de les teves dades, podent fer-lo per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.
  • La base de l’enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s’ha sol·licitat, podent ser revocat en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà en cap cas a l’execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta fi efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.
  • La base legal per al tractament de dades de la finalitat 9 és donar compliment a les obligacions contingudes en el art 31 bis numeral 4t del codi penal espanyol

Comunicació de les teves dades

Les dades seran comunicades a la següent entitat:
• A VERDISSENY MANIPULATS empresa pertanyent al sector dels serveis auxiliars i l’objectiu dels quals és la integració social i laboral de persones discapacitades i amb el risc d’exclusió, i que es poden consultar en http://www.verdisseny.cat amb la finalitat de la gestió de les nostres activitats i el compliment de fins administratius interns, inclòs el tractament de dades personals de clients i de candidats. Les dades cedides amb la finalitat 9, podran ser cedits a les Forces i cossos de seguretat de l’Estat, òrgans judicials i Ministeri Fiscal.
Verdisseny Manipulats, no realitzessin cap transferència internacional de les seves dades, excepte si vostè ho sol·licita expressament.

Els teus drets
Tota persona que ens faciliti les seves dades té els següents drets:
• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.
• En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si has atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, en el seu cas, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
• L’interessat, podrà sol·licitar que VERDISSENY MANIPULATS transmeti les dades que obrin en el seu poder a un altre “responsable del tractament”.
Tots els drets esmentats poden exercir-se a través dels mitjans de contacte que figuren en l’apartat “responsable del tractament” d’aquesta Política de Privacitat o posant-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de VERDISSENY MANIPULATS, S.L.

Verdisseny Manipulats, S.L. té implantada una Política de Protecció de Dades pròpia, si vols conèixer la mateixa, pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades el qual facilitarà la mateixa als legítims interessats.
Enfront de qualsevol vulneració dels teus drets, especialment quan no hagis obtingut satisfacció en el seu exercici, pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles en www.agpd.es) o una altra autoritat de control competent. També pots obtenir més informació sobre els drets que t’assisteixen dirigint-te a aquests organismes.
Dades de tercers
Si facilites dades de tercers, assumeixes la responsabilitat d’informar-los prèviament de tot el que es preveu en l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes en aquest precepte, en qualsevol cas, no s’acceptaran dades de menors remesos per la pàgina web.

6° PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

L’usuari en accedir al lloc web, així com als serveis oferts, reconeix i accepta expressament sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web i els elements que l’integren la titularitat de les empreses de VERDISSENY MANIPULTAS sobre els mateixos.
A títol merament enunciatiu, aquesta titularitat abasta: la pàgina en si, pantalles, la informació i materials inclosos en aquest, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, els programes d’ordinador, missatges, textos, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programes d’ordinador (“Programari”), bases de dades, tecnologia, equips informàtics, know-how, marques, signes distintius, logos, noms de domino i, en general, qualsevol classe de creació o material accessible a través del lloc web.
Així mateix, en cas d’existir, i estiguin així identificats en la web, l’usuari reconeix i accepta, l’existència de drets de propietat industrial i intel·lectual de tercers sobre part dels elements anteriorment esmentats, que igualment s’obliga a respectar.
Quant als continguts i serveis proporcionats en la web, VERDISSENY MANIPULATS únicament autoritza l’ús dels mateixos per a la seva utilització personal per cadascun dels usuaris, sense que a aquests els estigui permès realitzar, ni directa ni indirectament, un ús comercial ni dels serveis ni dels materials, elements i informació obtinguts a través d’aquests. En conseqüència, l’usuari només podrà descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta Web per al seu ús privat i, sempre que, això no suposi infringir el copyright o qualsevol altre dret de VERDISSENY MANIPULATS o de tercers. En cap cas aquesta autorització de còpia privada, implica la concessió de llicència o dret d’explotació algun a favor de l’usuari.
Tret que de manera prèvia i expressa sigui autoritzat VERDISSENY MANIPULATS o, en el seu cas, pels tercers, l’usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, exhibir, transmetre, retransmetre, digitalitzar, traduir, adaptar, posar a disposició o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en els paràgrafs anteriors.

7è COOKIES.

Les cookies es defineixen com a fitxers de text que el lloc web envia al navegador i que s’emmagatzemen en l’equip de l’usuari amb la finalitat d’emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que es realitza des d’aquest equip (ordinador, telèfon mòbil, tauleta, etc.…).
La nostra web utilitza cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de millorar els serveis de navegació. L’USUARI pot rebutjar o deshabilitar l’ús de les cookies a través de les opcions del seu navegador, tal com s’indica a continuació.
Per això, VERDISENY MANIPULTAS donant compliment del que es preveu en la Llei de servei de Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), modificada recentment per el “Reial decret llei 13/2012”, de 30 de març, que transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2002/58/CE, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques, informa l’usuari de manera clara i completa que la seva pàgina web (www.osga.es) utilitza i podrà utilitzar cookies de tercers com, per exemple, a títol enunciatiu que no limitatiu, Google Analytics, Quantcast, Adroll, AppNexus i ic.tynt, necessàries per a la prestació dels seus serveis.
Aquestes cookies seran utilitzades per VERDISSENY MANIPULATS amb la finalitat d’obtenir informació de l’usuari que navega en la pàgina, recol·lectar informació de l’usuari, amb la finalitat de millorar la qualitat dels serveis prestats.
En funció de la seva permanència i de la finalitat per a la qual s’utilitzin les dades obtingudes a través de les cookies, existeixen diversos tipus.
Així, inicialment les cookies poden ser “de sessió”, aquestes expiren quan l’usuari acaba la navegació i tanca l’explorador, i “permanents” que expiren quan hagin complert la funció perquè estan concebudes o quan l’usuari les esborra.
Igualment, depenent de la finalitat per a la qual s’utilitzen, les cookies poden ser:
Cookies analítiques. – Les cookies analítiques recullen informació per a avaluar l’ús que vostè fa de la Web i l’activitat general d’aquesta. L’analítica de la Web és la mesura, recol·lecció, anàlisi i creació d’informes de les dades d’Internet amb el propòsit d’entendre i optimitzar l’ús de lloc web.
Cookies socials. – Les cookies socials són necessàries per a les xarxes socials externes (Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Discus, etc…). La seva funció és controlar la interacció amb els ginys socials amb la web.
Cookies d’afiliats. – Les cookies d’afiliats permeten fer un seguiment de les visites procedents d’altres Webs, amb les quals VERDISSENY MANIPULATS té un contracte d’afiliació.
Cookies de publicitat i comportamentals. – Les cookies de publicitat i comportamentals recullen informació sobre les seves preferències i eleccions personals en aquest lloc web. Permeten adequar el contingut de la publicitat perquè aquesta sigui rellevant per a l’usuari i per a evitar mostrar anuncis que l’usuari ja hagi vist.
Cookies tècniques. – Les cookies tècniques són les estrictament necessàries per a l’ús d’aquest lloc web, permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina Web o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen.
Cookies de personalització. – Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en la seva terminal o que el propi usuari defineixi. Per exemple, l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, el disseny de continguts seleccionat, geolocalització del terminal i la configuració regional des d’on s’accedeix al servei.
Cookies de tercers. – En algunes pàgines Web es poden instal·lar cookies de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts.
Aquesta llista de cookies utilitzades podrà modificar-se en funció de la incorporació, modificació o exclusió de serveis en les webs i aplicacions.
Per a gestionar l’activitat de les cookies des del seu equip, vostè pot acceptar-les expressament, bloquejar-les o eliminar-les. En cas que no ho faci i continuï navegant en la web, s’entendrà que les accepta.
Si volgués retirar en qualsevol moment el seu consentiment a l’ús de cookies, haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades en el seu equip (ordinador o dispositiu mòbil) a través dels ajustos i configuracions del seu propi navegador d’Internet.
Per a conèixer la forma en la qual configurar la gestió de cookies en el seu navegador pot consultar els següents links dels principals navegadors i dispositius:
Per a Internet Explorer™:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/
Per a Chrome™:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
Per a Firefox™:
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Per a Opera™:
http://help.opera.com/linux/10.60/es-es/cookies.html
Per a Android
https://support.google.com/android/?hl=es
Per a Windows Phone
http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
Per a Blackberry
http://docs.blackberry.com/es-es/smartphone_users/deliverables/33266/turn off_cookiesin_the_browser_60_1072866_11.jsp
Expressament s’adverteix a l’USUARI que el bloqueig de l’ús de cookies en la seva navegació, pot fer que alguns serveis o funcions del lloc web no estiguin disponibles.

8è. ENLLAÇOS.

VERDISSENY MANIPULATS només autoritza la creació d’enllaços als seus llocs web quan es realitzin complint les condicions a continuació es detallen.
En cas que l’usuari desitgi incloure en un lloc web un enllaç a qualsevol dels llocs web de VERDISSENY MANIPULATS, aquest enllaç no podrà donar lloc a cap confusió respecte a l’absència de vinculació entre VERDISSENY MANIPULATS i el propi usuari, ni podrà induir a creure o percebre que qualsevol dels continguts del lloc web de l’usuari ha estat realitzats per o compten amb l’aprovació o el suport de VERDISSENY MANIPULATS tret que la mateixa sigui expressa.
La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca nomeni comercial, denominació, logotip o altres signes dels quals sigui titular VERDISSENY MANIPULATS , excepte aquells que figurin en el propi enllaç o expressament VERDISSENY MANIPULATS autoritzi el seu ús.
L’usuari haurà d’establir l’enllaç de manera que els usuaris d’Internet que ho utilitzin accedeixin i vegin el contingut íntegre i la configuració que tingui a cada moment la pàgina d’inici del lloc web de VERDISSENY MANIPULATS , sense que aquest contingut, ni en tot ni en part, aparegui emmarcat pel lloc web en el qual s’inclogui l’enllaç o per qualsevol dels continguts d’aquest i sense que el contingut del lloc de VERDISSENY MANIPULATS aparegui inserit, superposat o aparegui de qualsevol forma juntament amb altres continguts, ja siguin informatius, publicitaris o de qualsevol altre tipus que no siguin els propis de la pàgina d’inici de VERDISSENY MANIPULATS . En aquest sentit, no es realitzaran operacions de “framing” ni qualsevol altra operació que impedeixi als usuaris d’Internet que utilitzin l’enllaç poder veure el lloc web de VERDISSENY MANIPULATS en les mateixes condicions en les quals el veuria qualsevol altre usuari que hagués tingut accés al mateix directament.
L’usuari s’abstindrà de realitzar qualsevol actuació que pogués resultar en una desviació de trànsit del lloc de VERDISSENY MANIPULATS. En particular, l’usuari s’abstindrà d’introduir, ja sigui com metatag o d’una altra forma en el codi font del seu lloc web qualsevol paraula clau que identifiqui un contingut o producte propi de VERDISSENY MANIPULATS i la inclusió del qual no resulti justificada per l’existència de continguts o productes similars de l’usuari.
Queda expressament prohibit l’establiment d’enllaços des de llocs web en els quals s’incloguin continguts, vincles, publicitat o qualsevol altre material que poguessin danyar la imatge de VERDISSENY MANIPULATS, els seus treballadors, clients, i/o proveïdors, incloent, en particular, aquells materials: contraris a la Llei, a l’ordre públic o als costums generalment acceptats; que infringeixin drets de tercers; que denigrin els productes i serveis de VERDISSENY MANIPULATS o dels seus competidors; sexuals o violents; que promoguin qualsevol tipus de discriminació racial, sexual, religiosa, d’edat o d’orientació sexual i qualsevol altre contingut que a lliure criteri de VERDISSENY MANIPULATS no resulti compatible amb els drets, imatge o interessos de VERDISSENY MANIPULATS, els seus treballadors, clients, i/o proveïdors.

9è GARANTIES I RESPONSABILITATS.

VERDISSENY MANIPULATS, duu a terme tots els esforços necessaris per a garantir la disponibilitat i continuïtat del Lloc web, així com dels serveis vinculats a aquest. No obstant això, VERDISSENY MANIPULATS no garanteix en cap cas que el Lloc web i els serveis vinculats al mateix funcionin correctament en tot moment, que l’usuari pugui accedir a ells i utilitzar-los de manera ràpida, ininterrompuda i lliure d’errors. De la mateixa forma, VERDISSENY MANIPULATS no atorga cap garantia respecte a la idoneïtat i contingut del Lloc web o de qualsevol dels serveis vinculats al mateix per a la satisfacció de les necessitats específiques de l’usuari.
VERDISSENY MANIPULATS actuarà diligentment segons els usos generals acceptats, per a evitar la presència en el Lloc web, o en algun dels serveis vinculats a aquest, de virus o altres elements lesius que poguessin causar alteracions en el sistema informàtic de l’usuari, en els seus documents electrònics o en els seus fitxers, però no pot garantir l’absència de tals elements, no sent responsable pels danys i perjudicis que això pogués ocasionar.
VERDISSENY MANIPULATS no controla, ni fa propis, ni garanteix l’exactitud, qualitat, veracitat, fiabilitat o idoneïtat de les informacions i serveis facilitats o prestats per tercers a través del Lloc web. D’igual forma, VERDISSENY MANIPULATS no controla, i no garanteix, l’absència de virus o altres elements lesius en els continguts o serveis facilitats o prestats per tercers a través del Lloc web.
VERDISSENY MANIPULATS no garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud o veracitat dels continguts i serveis disponibles en llocs pertanyents o gestionats per tercers als quals l’usuari pugui accedir mitjançant dispositius tècnics d’enllaç (“links”) des del Lloc web. VERDISSENY MANIPULATS no controla el contingut d’aquests llocs web ni ofereix ni comercialitza els productes i serveis disponibles en els llocs web així enllaçats, ni assumeix en conseqüència cap responsabilitat per aquests.

10è MODIFICACIONS

VERDISSENY MANIPULATS es reserva el dret d’efectuar sense previ avís totes aquelles modificacions que consideri oportunes en els seus websites, podent modificar, eliminar o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus websites.

11è MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

VERDISSENY MANIPULATS podrà modificar en qualsevol moment les condicions generals aquí determinades, així com aquelles altres particulars que s’informin, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

12è DRET D’EXCLUSIÓ

VERDISSENY MANIPULATS es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als seus websites i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús

13è GENERALITATS

VERDISSENY MANIPULATS perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels seus websites exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

14è VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS A LA WEB

Les presents Condicions Generals d’Ús han estat creades amb data 01/06/2018 sent aquesta versió implementada el 07/01/2020. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: si us plau, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.

15è LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquesta pàgina Web es regeix exclusivament per la normativa aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web, a exclusió de qualsevol altra.
Amb renúncia expressa al seu propi fur les empreses de VERDISSENY MANIPULATS i els usuaris del lloc web sotmeten qualsevol qüestió litigiosa sorgida o que pugui sorgir als Jutjats i Tribunals de Logronyo en qualsevol altre cas.