Verdisseny

Labor social

Labor social

La nostra labor social se centra en la integració laboral de les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social.

La plantilla de Verdisseny compta amb un alt percentatge de persones en aquesta situació amb el que els oferim una oportunitat d’introduir-se en el món laboral.

Ajudem les empreses a complir amb les mesures alternatives plantejades per la Llei General de Discapacitat.

Tota aquesta gestió la realitzem atenent les normatives establertes pel sistema Compliance amb el qual adquirim un compromís de bones pràctiques. El nostre sistema de prevenció i detecció d’irregularitats ens manté com una empresa compromesa amb les bones pràctiques.

Valors

Aquests son els pilars els quals es basa tota la nostra cultura corporativa, la qual hem heredat i compartim amb tots els que formen part de Verdisseny.

Pasió

La nostra plantilla està formada per persones compromeses amb el cor i amb la ment.

Independència

Som lliures en l’elecció dels nostres criteris d’actuació. Això suposa que mai actuarem de manera contrària als nostres valors per cap influència externa.

Transparència

Comuniquem de manera eficient l’ús de recursos i els nostres resultats.

Colaboració

La suma d’esforços sempre ajuda a obtindre millors resultats. Potenciar el treball col·lectiu ens fa tindre grans equips de treball.

Innovació i creativitat

Noves formes per a obtindre millors resultats. Innovem en mètodes que permeten una millor integració laboral i social i milloren la seva qualitat de vida.

Lideratge

Promovem el canvi amb l’exemple. Volem ser motor del canvi, creiem en la nostra filosofia i per això la nostra plantilla està formada per un alt percentatge de persones pertanyents a col·lectius vulnerables.

On estem

Barcelona

c/ Finisterre, 19
08223 Terrassa

 937 830 398

Canal de denuncies

Canal ético

A Verdisseny volem proporcionar un canal de comunicació específic conjuntament amb la Direcció de la Companyia, un instrument per a consultar tots els dubtes que puguen sorgir respecte el Codi Ètic de Verdisseny i elevar qualsevol possible irregularitat, incompliment o comportament contrari a aquest, la legalitat i les normes que regeixen la nostra Organització.

Després de l’entrada en vigor de la Llei 3/2023 de les persones que informen sobre infraccions normatives, el art 5. 2. d) d’aquest text legal exigeix l’integració dels diferents canals d’informació que puguin establir-se dins de les entitats .

Per aquest motiu, hem creat un ÚNIC canal de comunicació denominat “Canal de denuncies ”, una eina que de manera confidencial (a través de correu electrònic a comite.etico@grupoosga.com o via formulari web) o anònima – a través del formulari web- , permet comunicar al nostre responsable en la matèria tant aquelles activitats i conductes presumptament irregulars i que puguin suposar un incompliment penal o del Codi Ètic de Verdisseny … com a possibles infraccions detectades en l’ordre laboral, administratiu o de la salut i seguretat.

Si en lloc d’utilitzar el formulari o correu electrònic que posem a la seva disposició, desitja realitzar una consulta o denúncia presencialment en les nostres oficines, podrà posar-se en contacte amb el Responsable de Compliment Normatiu i de Protecció a l’informant de Verdisseny a través del següent correu electrònic: comite.etico@grupoosga.com, o telefònicament mitjançant el 937 830 398. En el termini màxim de 7 dies des de la seva sol·licitud, se li oferirà cita a tals efectes.

Totes les comunicacions seran rebudes i analitzades de manera diligent, 

rigorosa i confidencial pel Responsable de Compliment Normatiu i del sistema intern d’informació de Verdisseny, i seran tractades d’acord amb els protocols establits a aquest efecte, protocols basats en les millors pràctiques empresarials en la matèria i reiterem en l’estricte compliment de la citada Llei 2/2023 de 20 de Febrer. Tot això amb l’objectiu final de donar-los resposta i un tractament eficaç i ordenat.

En tot moment es garantira l’anonimat i la confidencialitat tant de l’informant com de les persones afectades i esmentades. Els tractaments de dades personals es regiran pel que es disposa tant en el Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, com en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Aquest Canal ajuda a garantir l’observança del Codi Ètic, alhora que permet donar compliment al que s’estableix la normativa d’aplicació, configurant-se com un mecanisme de detecció dels eventuals riscos penals que puguen existir en l’Organització. I

Igualment aquest canal incorpora les novetats que en matèria de protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives aprova la Llei 2/2023 de 20 de Febrer, integrant en un sol “canal ètic i d’informació” el sistema d’informació intern que aquesta llei regula per a la comunicació d’infraccions administratives, laborals o en matèria de seguretat i salut

No obstant l’anterior, l’informem que al marge d’aquest canal, disposa vosté de canals externs d’informació i d’adopció de mesures de suport prestades per la AAI Autoritat Independent de Protecció de l’Informant dependent del Ministeri de Justícia i les Comunitats Autònomes transferides en la matèria.